اطلاعات پرسنلی

فرستادن به ایمیل چاپ

پرسنل شاغل در پروژه سپهر ۱۴۰ نفر

پرسنل شاغل در پروژه نگین سپاهان‌شهر ۲۵ نفر

پرسنل پیمانکاران پروژه سپهر ۱۰۳ نفر

پرسنل پیمانکاران پروژه نگین سپاهان‌شهر ۵۰ نفر

 

معرفی شرکت اطلاعات پرسنلی