اطلاعات پرسنلی

سه شنبه, 20 اردیبهشت 1390 ساعت 02:11 مدیریت بازدیدها: 4332
چاپ

پرسنل شاغل در پروژه سپهر ۱۴۰ نفر

پرسنل شاغل در پروژه نگین سپاهان‌شهر ۲۵ نفر

پرسنل پیمانکاران پروژه سپهر ۱۰۳ نفر

پرسنل پیمانکاران پروژه نگین سپاهان‌شهر ۵۰ نفر