دسته بندي مواد افزودنی بتن در استاندارد ASTM C494

فرستادن به ایمیل چاپ

استانداردهاي مختلف از جمله BS و ASTM اقدام به دسته بندي انواع افزودني هاي بتن نموده اند. اين دسته بندي در استاندارد ASTM تحت عنوان ASTM C494 بشرح ذيل در 7 گروه انجام  شده است:

Type A – افزودني كاهنده آب (Water reducing admixture)

اين مواد كه اصطلاحا موسوم به روان كننده ميباشند باعث كاهش آب طرح اختلاط بتن مي شوند .

Type B – افزودني تاخير دهنده گيرش (Retarding admixture)

اين مواد كه به نام ديرگير بتن شناخته مي شوند، باعث به تعويق افتادن زمان گيرش اوليه و نهائي بتن مي شوند .

Type C – افزودني تسريع كننده گيرش (Accelerating admixture)

اين مواد كه به نام زودگير بتن مشهور مي باشند، باعث كاهش زمان گيرش اوليه و نهائي بتن و تسريع در روند كسب مقاومت در سنين كم بتن مي شوند .

Type D – افزودني كاهنده آب و تاخير دهنده گيرش (Water reducing & Retarding admixture)

اين مواد كه به روان كننده-ديرگير بتن موسوم هستند، ضمن اينكه مقدار آب مورد نياز براي ساخت بتن را كاهش مي دهند، باعث به تعويق افتادن زمان گيرش اوليه و نهائي بتن نيز مي شوند .

Type E – افزودني كاهنده آب و تسريع كننده گيرش (Water reducing& Accelerating admixture)

اين مواد روان كننده-زودگير بتن مي باشند و ضمن اينكه مقدار آب مورد نياز براي ساخت بتن را كاهش مي دهند، باعث تسريع در زمان گيرش و نيز روند كسب مقاومت بتن در سنين كم مي شوند.

Type F – افزودني كاهنده آب به مقدار زياد (Water reducing admixture-high range)

اين مواد كه به عنوان فوق روان كننده ها مطرح مي شوند، باعث كاهش آب مورد نياز براي ساخت بتن به مقدار 12 درصد يا بيشتر مي شوند و نسبت به Type A از قدرت بيشتري برخوردارند.

Type G – افزودني كاهنده آب به مقدار زياد و تاخير دهنده گيرش

(Water reducing admixture -high range & Retarding)

اين مواد كه به عنوان فوق روان كننده-ديرگير شناخته مي شوند، ضمن آنكه باعث كاهش آب مورد نياز براي ساخت بتن به مقدار 12 درصد يا بيشتر مي شوند، زمان گيرش را نيز به تاخير مي اندازند و نسبت به Type D از قدرت بيشتري برخوردارند

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 20 اردیبهشت 1390 ساعت 01:51
پایگاه دانش مقالات دسته بندي مواد افزودنی بتن در استاندارد ASTM C494